Umów się na wizytę: +48 537 03 05 05

Napisz do mnie: manuela@sypien.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest DIABETICA.ME INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MANUELA DROZD-SYPIEŃ ul. Piastowska 67a , 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471964970 adres poczty elektronicznej: manuela@sypien.pl
  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem oraz zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, jak również przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  4. Administrator stosuje środku techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  5. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży towarów oraz ich dostarczenie do Klienta. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy towaru do Klienta Administrator przekazuje dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.
  6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu. W wypadku Klientów nie będących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  7. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 6 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.
  8. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:- pisemnie na adres: ul. Piastowska 67a, 43-300 Bielsko-Biała;- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: manuela@sypien.pl