Regulamin korzystania z serwisu

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego

www.diabetica.me Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  Diabetica.me

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Serwis internetowy działający pod adresem diabetica.meprowadzony jest przez DIABETICA.ME INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MANUELA DROZD-SYPIEŃ,
  NIP: 5471964970
  REGON: 243676410
  Adres: ul. Piastowska 67a, 43-300 Bielsko-Biała
 2. Serwis diabetica.me działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.diabetica.me, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu działalność związaną z promocją zdrowej diety. Świadczenia konsultacji medycy online w zakresie specjalizacji medycznej Diabetologia.
 6. Lekarz Diabetolog orzeka na podstawie wywiadu i dostarczonych wyników badań o stanie zdrowia osoby lub innym problemie po przeprowadzeniu konsultacji jej za pośrednictwem systemów łączności takich jak SKYPE / FACETIME / Inne wskazane przez usługobiorce. Konsultacje Internetowe świadczone przez niego stanowią zatem alternatywę bezpośredniej wizyty u lekarza.
 7. Konsultacje Internetowe wykonywane za pośrednictwem strony są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej i stanowią konsultacje oraz porady lekarskie.
 8. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 9. Diabetica.me udostępnia stronę w celu świadczenia Konsultacji Internetowych.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do tego, aby podawać zgodne ze stanem faktycznym informacje na temat swojego zdrowia, w sposób rzetelny i kompletny.

DEFINICJE

 1. PACJENT (ZLECENIODAWCA) – Usługobiorca będący osobą fizyczną, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający za pośrednictwem Serwisu Zlecenie wykonania usługi Konsultacji Internetowych.
 2. KONSULTACJE INTERNETOWE, USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa wykonywana przez specjalistę z diabetica.me za pośrednictwem SKYPE / FACETIME / Innego narzędzia wskazanego przez użytkowników.
 3. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK, KONSUMENT – osoba fizyczna, która wykupiła poradę online
 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 5. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresemwww.diabetica.me.
 6. ŚRODKI KOMUNIKOWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ – narzędzie do komunikacji online.
 7. USŁUGODAWCA – DIABETICA.ME INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MANUELA DROZD-SYPIEŃ.

III.RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 2. Narzędzie do kontaktowania się Specjalisty z pacjentem i przeprowadzania Konsultacji Internetowych
 3. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej, konsultacji internetowych przez diabetica.me jest płatne według cennika.
 2. Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy nr: 1611 4020 1700 0046 0203 9177 05 lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU.pl) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 24h od momentu złożenia Zlecenia wykonania usługi. Konsultacje Internetowe są świadczone wyłącznie po uiszczeniu opłaty, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi.
 3. Realizacja Konsultacji Internetowej jest możliwa dopiero po uiszczeniu opłaty, przez co należy rozumieć wpływ środków pieniężnych w określonej kwocie na rachunek bankowy wskazany w pkt 2 niniejszego rozdziału.
 4. W ramach Konsultacji Internetowych, Manuela Drozd-Sypień uprawniona jest do:
  1. udzielania pacjentowi konsultacji zdrowotnych polegających na rozpoznaniu choroby/zaburzenia, postawieniu diagnozy i orzeczeniu o stanie zdrowia.
  2. udzielania odpowiedzi na pytania pacjenta i przekazywania pacjentowi wiedzy o organizmie i rozwoju, profilaktyce i podstawowych zasadach zapobiegania chorobom, o higienie i pielęgnacji zdrowia, a także umiejętności niezbędnych do samoopieki.
  3. wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjentów.
  4. doradztwa, opiniowania lub udzielania innej pomocy dotyczącej zdrowia pacjenta.

5. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na konsultacji online, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie zaprzestania korzystania z tej Usługi przez pacjenta. Konsultacje Internetowe są świadczone za pośrednictwem videorozmowy (rozmowa odbywa się w ściśle określonym terminie i określonej godzinie).
 2. Usługobiorca powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji i założenia Konta;

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu wraz z akcesoriami umożliwiającymi videorozmowę.

7. Diabetica.me zastrzega prawo do odmowy kontynuacji konsultacji online, gdy podczas rozmowy pojawią się jakiekolwiek elementy:

 • uznane za obraźliwe lub wulgarne,
 • o naturze rasistowskiej,
 • o naturze pornograficznej lub erotycznej,

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: manuela@sypien.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności:
 • imię i nazwisko
  • dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej)
  • rodzaj i opis problemu będący przedmiotem reklamacji,
  • datę wystąpienia nieprawidłowości.

Zleceniodawca ma prawo zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji.

 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a pacjentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 3. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zarejestrowania Usługodawcy.